Vijf voor 12

5voor12_toren

Vijfvoor12

Funderingspalen Berkelse parochiekerk ernstig aangetast

Parochianen op zoek naar steun voor grondig herstel

Berkel en Rodenrijs – Hij staat er fier en krachtig bij langs de Noordeindseweg, maar dat blijkt voor een belangrijk deel uiterlijke schijn. Recent uitgevoerd deskundig onderzoek heeft aangetoond dat de scheuren in de Berkelse parochiekerk Onze Lieve Vrouw Geboorte alles te maken hebben met een bacteriële aantasting van de fundering. Men staat nu voor de keuze: sluiting van de kerk of het aanbrengen van een nieuwe fundering en bovendien herstel van de muren van zowel de kerk als de aangrenzende pastorie.

Sinds de tachtiger jaren werd al enige scheurvorming aan de gebouwen geconstateerd. In verband met het naderende 150-jarig bestaan van het kerkgebouw (in 2018) liet het bestuur onderzoek verrichten naar de oorzaak. Restauratie was de wens, maar zou niet verstandig zijn zonder de oorzaak van de scheuren te kennen, zo was men van mening. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de aantasting van de funderingspalen vermoedelijk al vanaf het begin van de bouw haar ondermijnende werk heeft gedaan.

Voorwaarden

Het bisdom, dat begin juni instemde met de restauratie, stelde wel een tweetal voorwaarden. “Naast de nog te ontvangen Bisschoppelijke Machtiging op de bouwplannen en de financiering ervan moet er tevens een zorgvuldig communicatietraject plaatsvinden met de parochianen en andere belangstellenden. De eerste informatieavond is reeds geweest; daar bleek onder de parochianen breed draagvlak voor het behoud van de kerk. De belangrijkste voorwaarde van het bisdom is, dat de kosten van herstel – die op twee miljoen worden begroot – door de parochie zelf worden opgebracht. Dit mag echter niet ten koste gaan van de reguliere inkomsten van de Actie Kerkbalans, omdat men daarmee de exploitatie maar net sluitend kan krijgen.”ANBI

Het benodigde restauratiegeld moet dus vooral via giften en schenkingen worden ingezameld. Van de parochianen, maar daarnaast ook van iedereen die het belang van het behoud van deze ‘trotse reus’ belangrijk en waardevol vindt en daar graag iets voor over heeft. Tijdens de informatieavond werden vanuit de zaal al tal van suggesties gedaan en ook werd gewezen op de fiscale voordelen van periodieke giften aan de kerk. “We kunnen pas een opdracht verstrekken als er voldoende toezeggingen zijn,” aldus de voorzitter. “We buigen ons momenteel ook over acties; ideeën hiervoor zijn altijd welkom en bovendien gaan we er van uit dat alle beetjes helpen!”

 Doe mee! Word nu vriend