Doelstelling en Beleidsplan

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw OL Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs

De Stichting stelt zich ten doel:

-Het bevorderen van de restauratie, instandhouding, het beheer en de exploitatie van het kerkgebouw Onze Lieve Vrouw Geboorte met bijbehorende pastorie te Berkel en Rodenrijs;

-Het bijdragen aan de bewustwording van de grote culturele en religieuze waarden die het kerkgebouw als sacrale ruimte, gemeentelijk monument en anderszins voor de samenleving heeft;

-Alle verdere activiteiten, die met het voorgaande verband houden of daaraan kunnen bijdragen.

Activiteiten van de Stichting:

De Stichting werft actief donateurs en sponsors en organiseert culturele activiteiten om gelden bijeen te brengen voor de restauratie, de instandhouding, het beheer en de exploitatie van kerk en pastorie. Daarnaast ontwikkelt zij strategieƫn en activiteiten om het besef van de bijzondere waarden van een kerk voor de samenleving levend te houden bij een breed publiek.

Hierbij wordt nauw samengewerkt met het R.K. Parochiebestuur als eigenaar/beheerder van kerk en pastorie. Aan de fondswerving voor de beide gebouwen liggen een door het Parochiebestuur opgestelde kostenbegroting en een onderhoudsplan ten grondslag; het onderhoudsplan is gebaseerd op de reguliere rapportages van Monumentenwacht.

De wijze waarop de Stichting fondsen wil werven:

De fondsen worden bijeengebracht door donateurs en sponsors actief te werven. Daartoe worden zowel particulieren als bedrijven benaderd. De donateurs en sponsors worden met regelmaat uitgenodigd voor bijeenkomsten om de band met de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk en -Pastorie te versterken en hen voortdurend op de hoogte te houden van de plannen, die samenhangen met de doelstellingen van de Stichting.

Waar mogelijk, worden in samenwerking met de eigenaar/beheerder ook subsidies verworven.

Voor het organiseren van culturele activiteiten ontwikkelt de Stichting i.o.m. de eigenaar/beheerder een programma waarin de unieke eigenschappen van beide gebouwen centraal staan. Het houden van concerten, tentoonstellingen en open dagen wordt daartoe verder uitgebouwd en waar mogelijk worden ook lokale verenigingen en organisaties in de gelegenheid gesteld ruimten te gebruiken.

Om het algemeen nut voor de gemeenschap maximaal vorm te geven, heeft de Stichting een specifieke commissie welke contact zoekt met o.a. koren en zangensembles voor het geven van concerten; met verenigingen voor het houden van voordrachten en lezingen en met kunstenaars voor het houden van exposities. Ook hiervoor worden, waar mogelijk, in nauwe samenwerking met de eigenaar/beheerder subsidies verworven.

De wijze waarop de Stichting fondsen en vermogen beheert en besteedt:

De penningmeester maakt jaarlijks een staat van baten en lasten over het geƫindigde boekjaar en een begroting. Binnen twee maanden na afloop van het boekjaar worden de jaarstukken aan het bestuur van de Stichting aangeboden; na goedkeuring door het bestuur worden de rekening en verantwoording ter goedkeuring aan het Parochiebestuur en de bisschop van Rotterdam gezonden. Voor het geheel van ontvangsten en betalingen is bij Rabobank Zuid-Holland Midden te Delft een betaalrekening geopend. Daarnaast is er voor gelden, die niet direct worden aangewend ook bij genoemde bank een spaarrekening.

Bestuur Stichting Vrienden van het Kerkgebouw OL Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs,

J.J.J.M. van der Burg, voorzitter; Th.J.B. van der Hoeven, secretaris; H.C. van den Bulk, penningmeester; M.E.B. de Goeij-Smulders en P.J.J. van Geest, leden.